Privacybeleid

 

Stichting ’t BAG respecteert de persoonlijke levenssfeer (privacy) van elke aangeslotene en oud-aangeslotene dat persoonsgegevens aan haar verstrekt of heeft verstrekt. Stichting ‘t BAG verwerkt verstrekte persoonsgegevens uitsluitend voor stichtingsdoeleinden (zie hieronder) en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

De grondslag voor het verwerken van verstrekte persoonsgegevens is de donateursovereenkomst tussen Stichting ‘t BAG en de betreffende aangeslotene en oud-aangeslotene. 

 

Stichtingsdoeleinden

Stichting ‘t BAG verwerkt persoonsgegevens van aangeslotenen en oud-aangeslotenen uitsluitend voor de volgende stichtingsdoeleinden: 

 • Incasso van de jaarlijkse contributie;
 • Communicatie over en uitnodigingen voor evenementen; 
 • Uitvoering van de donateursovereenkomst. 

Voor deze stichtingsdoeleinden verwerkt stichting ‘t BAG de volgende persoonsgegevens van aangeslotenen en oud-aangeslotenen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adresgegevens
 • Mobiel telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Opleiding
 • Bankrekeningnummer (IBAN)

Stichting ‘t BAG verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens in de zin van de AVG.

Stichting ‘t BAG verwerkt verstrekte persoonsgegevens zolang een persoon is aangesloten bij de stichting en maximaal twee jaar na opzegging hiervan.

 

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Stichting ‘t BAG verstrekt aan haar verstrekte persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor het organiseren van een evenement, en als zij met deze derden een verwerkersovereenkomst is aangegaan waarin de veiligheid van de verstrekte persoonsgegevens wordt gewaarborgd.

Stichting ‘t BAG verstrekt van haar persoonsgegevens alleen de voornaam en achternaam aan SV ‘t KAG. Dit ten behoeve van het controleren van donateurs die zich inschrijven bij evenementen van ‘t KAG, zodat zij kunnen profiteren van de ledenkorting.

Ook kan stichting ‘t BAG aan haar verstrekte persoonsgegevens delen met derden als de aangeslotene en/of oud-aangeslotene wier persoonsgegevens het betreft de stichting hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Voor het overige verstrekt stichting ‘t BAG aan haar verstrekte persoonsgegevens alleen aan derden als zij daartoe wettelijk verplicht is, bijvoorbeeld als opsporingsautoriteiten persoonsgegevens bij haar opvragen in het kader van een justitieel onderzoek.

 

Beveiliging

Stichting ‘t BAG heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, bijvoorbeeld: 

 • Alle personen die namens Stichting ‘t BAG van verstrekte persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden tot geheimhouding van die gegevens.
 • Voor al haar registratie- en opslagsystemen gebruikt Stichting ‘t BAG een gebruikersnaam-en-wachtwoordbeleid.
 • Als daar aanleiding toe is, anonimiseren wij de gegevens en zorgen wij voor de encryptie van deze persoonsgegevens.
 • Alle aangeslotenen zijn/worden geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • Alle ingevulde papieren formulieren worden bewaard in een te allen tijde afgesloten en alleen voor het zittende bestuur toegankelijke kast.
 • Alleen zittende bestuursleden van Stichting ‘t BAG hebben toegang tot deze persoonsgegevens.

 

Rechten van aangeslotenen en oud-aangeslotenen

Aangeslotenen en oud-aangeslotenen hebben het recht door hen aan de stichting verstrekte persoonsgegevens te allen tijde in te zien, te wijzigen, rectificeren en te laten verwijderen. Ook kunnen zij te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens (of een deel daarvan) door Stichting ‘t BAG of door één van haar verwerkers. Ook hebben aangeslotenen en oud-aangeslotenen het recht om de door hen aan Stichting ‘t BAG verstrekte gegevens te allen tijde door de stichting te doen of laten overdragen aan henzelf of in hun opdracht direct aan een derde.

Aangeslotenen en oud-aangeslotenen die de stichting toestemming geven of hebben gegeven hun persoonsgegevens te verwerken hebben het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken.

Aangeslotenen en oud-aangeslotenen kunnen een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van hun persoonsgegevens, een verzoek tot intrekking van hun toestemming voor verwerking van hun persoonsgegevens en een bezwaar tegen verwerking van hun persoonsgegevens sturen naar info@stichtingbag.nl.

Aangeslotenen en oud-aangeslotenen kunnen een verzoek tot verwijdering van hun persoonsgegevens van de website en van sociale media sturen naar info@stichtingbag.nl.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die stichting ‘t BAG gebruikt voor de werking, verbetering en analyse van haar website omvatten alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op de privacy van haar aangeslotenen en oud-aangeslotenen. Het staat bezoekers van de website vrij een cookie-blokkeerder te gebruiken, hun browser zo in te stellen dat deze geen cookies opslaat en/of de opgeslagen cookies op hun apparaat te verwijderen.

 

Vragen en klachten 

Stichting ‘t BAG verzoekt aangeslotenen en oud-aangeslotenen met vragen en klachten over de verwerking van verstrekte persoonsgegevens  contact op te nemen met info@stichtingbag.nl. Het staat aangeslotenen en oud-aangeslotenen te allen tijde vrij een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/).

 

Stichting ’t BAG – Het Blijft Allemaal Goed

 

Postadres:

Epelenberg 20A

4817 CM Breda